วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้อสอบสุขศึกษา ม.2

1)  บุคคลใดต่อไปนี้ที่จัดอยู่ในวัยทอง
A.
B.
C.
D.
Q.2) 
ผู้สูงอายุมักมีกระดูกที่บางและเปราะง่าย เนื่องจากสาเหตุข้อใด
A.
B.
C.
D.
Q.3) 
คนวัยสูงอายุมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน เพราะสาเหตุใด
A.
B.
C.
D.
Q.4) 
โรคใดต่อไปนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
A.
B.
C.
D.
Q.5) 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์มีกี่ประการ อะไรบ้าง
A.
B.
C.
D.
Q.6) 
ตามหลักสากลผู้สูงอายุจะต้องมีอายุเท่าใดขึ้นไป
A.
B.
C.
D.
Q.7) 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่นชายและหญิงในข้อใดที่ตรงกัน

A.
B.
C.
D.
Q.8) 
กิจกรรมใดที่วัยรุ่นควรปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
A.
B.
C.
D.
Q.9) 
อารมณ์ทางเพศของมนุษย์เกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของสิ่งใด
A.
B.
C.
D.
Q.10) 
ข้อใดเป็นการจัดการกับอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมที่สุด
A.
B.
C.
D.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น